Old Board

ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ - ÇÃó¡ÃÃÁ - ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ - ˹ѧÊ×Í - ÀҾ¹µì - à¾Å§ - à´Ô¹·Ò§ ·èͧà·ÕèÂÇ => ².¼Ùéà²èÒà¢éҼѺ - ªÇ¹ªÔÁ => ͤ: ºÑ¡ÇÕ ÊÕÇÔ´·ÐÂÒÊÒ´ Ҥ 17, 2003, 05:55:51 PMǢ: ´èǹ àÇ»â»é
Ǣ: ºÑ¡ÇÕ ÊÕÇÔ´·ÐÂÒÊÒ´ Ҥ 17, 2003, 05:55:51 PM
»éÒáÍê´
á¡àÍÒÅÔ§ÁÒ¨Ù§Á×Íä»´Ù
ËÐáá¹Ö¡ÇèҨоÒä»ÇÑ´ä»ÇÒ
à´ÕëÂǾÕèæà¢Ò¡ç´ØàÍÒÍÕ¡ËÃÍ¡  
áËÁêÐ  äÍé¾Ç¡¨ÍÁ«¹

äÁèàª×èÍà¤Òлѡ¡ÐµÙàÃ×èͧ  ¹¡·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺÃѺ»Ãзҹ´Ù«Ô¤ÃѺ


Ǣ: Re:´èǹ àÇ»â»é
Ǣ: add Ҥ 17, 2003, 06:11:11 PM
áËÁ...ºÑ¡ÇÕ  ¡êÒ¡æææ

           ¹ÕèãËé´ÙᤡԹÃÕàͧ

           ÍÂèÒ§¹Õé¨Ð¡ÅéÒ´Ù¹ÒÃ×¼ÅÁÑéÂà¹Õè  ?????

           áÅéǹҧ¡Ò¡ÕÅèÐ ¨Ð´ÙÍлèÒÇÇÇÇ ????


Ǣ: Re:´èǹ àÇ»â»é
Ǣ: madun Ҥ 17, 2003, 09:25:36 PM
µ¡ã¨ËÁ´¤Ô´ÇèҺѡÇÕàÍÒ¹¡¢éÒ§¡ÒÂÁÒâ»éã¹àÇç»ËŧÃÕºà¢éÒÁÒ´Ù¼Ô´ËÇѧ˧Ð.....æææææææ