Click here to visit our sponsor
 

ตุลาจารึกเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
รำลึกถึงเพื่อนเดือนตุลาผู้จากไป (ตุลาจารึก)

ชาวตุลาจารึก 
===ผู้เขียนทั้งหมด 114 ท่าน===

patch av vcs 4.0
โดย      รายการดนตรีเพื่อชีวิต...สวท.สตูล
เมื่อ      2  ต.ค. 44  21:13:00น.

ขอคารวะแด่ดวงวิญญาณวีรชนคนกล้า 6 ต.ค. 19ขอบคุณสำหรับการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำให้เมืองไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข สิ่งที่ทุกท่านที่ได้เสียสละไป เพื่อความคงอยู่ระบอบประชาธิปไตย จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานไทยจดจำไปอีกนานเท่านาน